Mine Gencel Bek

Mercator Fellow

AH-306
minegencelbek@gmail.com
+ 49 (0)271 740 4729

Mobilization of Digital Diaspora:
Networking Migrants via Mobiles
Books

 • Medya, Çocuk ve Gençler (Media, Children and Youth) (editor). Ankara: Ankara University (2014).
 • Communicating Capitalism: A Study of the Contemporary Turkish Press. Saarbrücken: Lambert academic publishing. 2010.
 • (with Mutlu Binark), Eleştirel Medya Okuryazarlığı, Kuramsal Tartışmalar ve Uygulamalar, (Critical Media Literacy). Kalkedon, İstanbul, 2007.
 • Communication Policies in the European Union and Turkey: Market Regulation, Access and Diversity, (ed. With Deirdre Kevin), Ankara University, 2005 (it is printed both in English and Turkish).
 • Küreselleşme, İletişim Endüstrileri ve Kimlikler, Avrupa Birliği ve Türkiye’de İletişim Politikaları, Ümit yay., Ankara, 2003 (Globalisation, Communication Industries and Identities: Communication Policies in the European Union and Turkey) (editor and writer of two chapters)
 • Mediascape Raporları, Türkiye’de Medya 2000, Basın, Televizyon, Sinema, İnternet, (editor) (Mediascape Reports, The Media in 2000 Turkey, Press, Radio, Television, Cinema and Internet) BYAUM, Ankara Üniversitesi Basın Yayın Araştırma Uygulama Merkezi, 2000.
 • (with A.Aziz et.al) Medya, Şiddet ve Kadın, (Media, Violence and Women), T.C. Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Ankara, 1994.

Book Chapters

 • “Ulucanlar from Prison to Museum:Ulucanlar from Prison to Museum: Contestation on Memory and the Future in Turkey” (in print, 2020) M. Harmes (et. al) The Palgrave Handbook of Incarceration in Popular Media. Palgrave.
 • “Collective Myths and Decivilizing Politics in Turkey”. (in print, 2020) Stefan Kramer and Peter Ludes (ed.) Collective Myths and Decivilizing Politics. Volume 5 of “The World Language of Key Visuals” Computer Sciences, Humanities, Social Sciences, Munster: Lit: 142-157.
 • “Questioning/Contesting Home, Nation and Beyond: Digital Space of “New” Migrants from post-gezi Turkey” (in print, 2020) In: Waegner, C et al. (eds.). Mother(s) of Exiles?: Migration in Europe and the Americas – Aesthetic and Civic Intervention. Lexington Books.

 • (with Aslıhan Ardıç Çobaner) Social Support Through Digital Media?: Breast Cancer Groups at Facebook. Global perspectives on health communication in the age of social media. Seif Sekalala and Brandon C. Niezgoda (eds). Hershey. PA: IGI Global pub: 85-105. 2018.
 • “Çatışma Ortamında Gazetecilik Yapmak ve Travma”. Huzursuzluğun Takibi: Çatışmalı Dönemlerde Gazetecilik. (haz.) Murat Şevki Çoban. İstanbul: P24 Medya Kitaplığı. Platform for Independent Journalism. (2017): 10-32.
 • “Giriş. Medya, Çocukluk ve Gençlik” Medya, Çocuk ve Gençler (Media, Children and Youth). Ankara: Ankara University (2014): 9-18.
 • (with Esin Aygün) “Eşitsizlik ve Kimlik Ekseninde Gençler ve Yeni Medya” (Youth and New Media in the Axis of Inequality and Identity) Medya, Çocuk ve Gençler (Media, Children and Youth). Ankara: Ankara University. (2014): 133-166.
 • “Ataerkillik, Piyasa ve Mesleki Değerler: Medyada Aile İçi Şiddetin Temsili ve Üretim Pratikleri”. (Patriarchy, Market and Professional Values: Representation of Domestic Violence in the Media and Production Practices) (ed.) Serpil Sancar. Birkaç Arpa Boyu…21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar. Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’a armağan. İstanbul: Koç University. 2012. 649-678
 • “Medyada Çocuk Hakları ve Etik İlkeler”. (Children Rights in the Media and Ethical Principles). Mustafa Ruhi Şirin (ed.) Çocuk Hakları ve Medya El Kitabı. 2011. İstanbul: Çocuk vakfı:23-48.
 • “Turkish Journalists and Ethical Self-reflection Through Online Training”. (ed) Bob Franklin, Donica Mensing. Journalism Education, Training and Employment. 2011. New York: Routledge.
 • “Changing Media and Public Sphere in Turkey: The Role of the State, Market and the EU Candidacy”, (eds.) Lennart Weibull, Jostein Gripsrud, Media, Markets and Public Spheres, Bristol, Chicago: Intellect pub., 2010: 171-192.
 • (in Bulgarian) “The effects of EU candidacy process on Turkish media policy”. Transition in the Media and Media in Transition. Ed. by Maria Neikova, Petranka Fileva, Maria Popova. 2010. ISSN 1313-9266.
 • (with Mutlu Binark), “A Critical Evaluation of Media Literacy in Turkey and Suggestions for Developing Critical Media Literacy for Democratic Social Transformation and Citizenship”, Ed: Leaning, M. Information and Media Literacy: Criticism, Histories and Policies. Santa Rosa, California: Informing Science Press. 2009.
 • “The Effects of the Membership Process of the European Union on Media Policies in Turkey”, (ed.) Ib Bondebjerg, Peter Madsen, Media, Democracy and European Culture, London: Intellect. 2008: 389-409.
 • (with Abdülrezak Altun) “Media, Women and Domestic Violence in Turkey”, (eds. Marika Guggisberg ve David Weir). Understanding Violence: Contexts and Portrayals. 2009. ISBN: 978-1-904710-65-3 (electronic book).
 • “Introductory Overview to EU and Turkish Policies Regarding Market Regulation, Access and Diversity”, Communication Policies in the European Union and Turkey: Market Regulation, Access and Diversity, Ankara University, 2005: 13-38.
 • “Medya ve Avrupa Birliği’nin Temsili: Türkiye’nin AB Adaylığı’nın Basındaki Sunumunun Analizi”, (The Media and The Representation of the EU).(der.) Çiler Dursun, Haber, Hakikat ve İktidar İlişkisi, Ankara: Elips. 2004.
 • “Avrupa Birliği’nde İletişim Alanının Düzenlenmesi: Kültür Ağırlıklı Politikadan Ekonomi Merkezli Politikaya Doğru”, (EU Communication Policies: From Culture-Oriented to the Economy-Oriented Policies) (der.) Mine Gencel Bek, Küreselleşme, İletişim Endüstrileri ve Kimlikler, Avrupa Birliği ve Türkiye’de İletişim Politikaları, Ankara: Ümit. 2003: 23-59
 • “Küreselleşme, Ulus-Devlet ve İletişim: Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki İletişim Politikalarına Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme”, (Globalization, Nation-State and Communication) (der.) Mine Gencel Bek, Küreselleşme, İletişim Endüstrileri ve Kimlikler, Avrupa Birliği ve Türkiye’de İletişim Politikaları, Ankara: Ümit. 2003: 237-280.
 • “Yerel politika ve yerel medya”, (Local politics and local media) Medya ve Toplum, İstanbul: BİA. 2003: 131-147.

Articles

 • (with Esin Aygün) “Equality through the Internet? Communicating Digital Inequality and the Identity of Youth in Turkey” The Online Journal of Communication and Media Technologies 6(4). 2016. http://www.ojcmt.net/articles/64/642.pdf
 • “Çocuk ve Medya İlişkisinde Ezberler”, Gaia. 10. April 2016: 22-26.
 • (with A. Altun) “Haberlerde Aile İçi Şiddetin Temsili”. Kadın Araştırmaları Dergisi. 13 (2). 2013: 1-34.
 • “Turkish and International Journalists Comparing the Media Systems, Journalistic Practices and News Production Process”. Media Research. Vol. 17. No.1-2, 2011: 177-197.
 • “Karşılaştırmalı Perspektiften Türkiye’de Medya Sistemi”. (The Media System in Turkey from a Comparative Perspective). Mülkiye dergisi. No: 269. 2011.
 • “Türkiye’de Medya Okuryazarlığı Tartışmalarına Eleştirel Bakış”, (A Critical View of the Discussions of Media Literacy in Turkey). İlköğretmen Eğitimci Dergisi, Şubat 2008: 27-29
 • (with A. Altun and E. Esen Altun) “Aile içi Şiddet Haberlerinin Üretim Süreci ve Medya Profesyonelleri”. (The Production Process of Domestic Violence News and Media Professionals) İletişim Araştırmaları 5(2) 2007: 9-62.
 • (with Thomas Koenig et.al) “Media framings of the issue of Turkish accession to the European Union A European or National Process?” Innovation: The European Journal of Social Science Research. vol. 19 (2), 2006: 149-169.
 • Turkish Journalists‘ Views On Their Profession And The Mechanisms Of News Production In The Changing Media Environment”, Boğaziçi Journal, 2005: 43-57.
 • (with Esra Arsan) ECREA 2007 Sempozyumu: Fırsat Eşitliği ve İletişim Hakları. (ECREA 2007 Symposium: Equality of Opportunities and Communication Rights, conference review). İletişim Araştırmaları. 3 (1-2). 191-195 (2005).
 • “Research Note: Tabloidization of News Media, An Analysis of Television News in Turkey”, European Journal of Communication, vol. 19 (3) 2004: 371-386.
 • “Türkiye’de Televizyon Haberciliği ve Tabloidleşme”, (TV News in Turkey and Tabloidization) İletişim: Araştırmaları, 2 (1), 2004: 9-40.
 • “Overcoming the Divide: Political Economy versus Cultural Studies”, Globalization and Transcultural Issues in the New World Order,İzmir, Aegean University, 2001.
 • “Media and the Representation of the European Union”, Kültür ve İletişim, 4 (2), 2001: 121-146
 • “Medyada Cinsiyetçilik ve İletişim Politikası” (Sexism in the Media and Communication Policies), İletişim, 10, 2001 (yaz): 213-235.
 • “Turkish Media Constructing Europeanness”, Proceedings of the 7.th Conference of the International Society for the Study of European Ideas (ISSEI), University of Bergen, Norway, 2000.
 • (with Mutlu Binark) “Üniversitelerde İktidar ve Araştırma Görevlisi Kimliği”, (Power Relations at Universities and Identity of Research Assistants) 1. Ulusal İletişim Sempozyumu (3-5 May 2000) Bildirileri, İletişim dergisi yayınları, 3, Ankara: 337-351
 • “Devlet, Piyasa ve Demokratik Bir İletişim Düzeni, Türkiye’de Medyanın Son On Yılı”, (The State, Market and Democratic Communication Order, Turkish Media in the Last Decade) İletişim, 8, 2000 (kış): 9-27.
 • (in Russian) “Media and Journalism in Turkey”, Media and Society, St. Petersburg University Russia, 1997.
 • “GAP Televizyonu Üzerine”, (On the South Eastern Anatolion Project Television) Ayna, 1 (3-4), 1994.
 • (with A. Aziz et.al) “Kadın ve Şiddet, Kadın Saldırganların Şiddete Yönelik Olayları ile İlgili Gazete Haberlerinin İncelenmesi”, (Women and Violence, An Analysis of the News on Women Criminals) AÜ İLEF Yıllık, 1993: 91-105.

Non-scholarly publications

Projects

 • Karşılaştırmalı Perspektiften Türkiye’de Medya Sistemi, TÜBİTAK SOBAG. The Scientific and Technological Research Council of Turkey. 2011. Researcher.
 • Media and Domestic Violence, EU, UNFPA and KSGM, 2007-2009. Coordinator and researcher.
 • Media and Social Inclusion, British Council, Ankara, 2005-2009. Researcher and specialist adviser.
 • Communication Policies in Turkey and the European Union, Bridges of Knowledge Programme, EU Representative to Turkey, (2004-2006). Coordinator, editor, international conference organiser.
 • Televizyonda Haberlerin Tabloidleşmesi: Temsil ve Medya Politikası (National Project: Tablodisation of TV News: Representation and Media Policies), 2003, Ankara University Scientific Research Projects Directorate.
 • Avrupa Birliği İletişim Politikası ve Türkiye (National Project: Communication Policies in the EU) TÜBİTAK. The Scientific and Technological Research Council of Turkey. (2001-2003). Coordinator and researcher.
 • The Fondation Maison des sciences de l’homme DEA programme, Visiting Researcher, Paris, September 2016.
 • Ankara University- Social Sciences Award 2009.
 • European Science Foundation, “Changing Media, Changing Europe” Programme.
  Young Scholar Award 2001-2004.